Małgorzata Talipska

Prezes Instytut Spraw Głuchych (członek zarządu)
Kanclerz Instytutu Spraw Głuchych

Absolwentka Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Głuchych w Warszawie przy ul. Łuckiej oraz Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie studiuje na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji także UW. Stypendystka ONSI, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe, oraz Fundacji na Rzecz Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego “Universitatis Varsoviensis”. Związana od kilku lat z Pracownią Lingwistyki Migowej UW. Pracuje przy kilku projektach badawczych, między innymi przy tworzeniu korpusu polskiego języka migowego oraz przy adaptacji podręczników szkolnych dla potrzeb uczniów głuchych. Na pierwszym etapie studiów jej główne zainteresowania badawcze mieściły się  wokół aspektu etnicznego Głuchych oraz funkcjonowania głuchych i dostępności, a także aspektów prawnych. Obecnie podejmuje tematykę starości g/Głuchych.

Swoją aktywną postawę obywatelską rozpoczynała od reprezentowania uczniów jako przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego gimnazjum a następnie liceum, była też radną pierwszej kadencji w Młodzieżowej Radzie Miasta Stołecznego Warszawy oraz członkiem Zespołu d/s. g/Głuchych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. Członek Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Stołecznego Warszawy. Sekretarz Instytutu Polskiego Języka Migowego. Członek Komisji Ekspertów ds. Osób Głuchych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. Pomysłodawczyni  i koordynator konferencji ,,Znaki własne i przydomki migowe z zakresu języka polskiego, historii i WOS”. Brała udział w organizacji konferencji Głusi Mają Głos IV „Inicjatywa + przedsiębiorczość + samoorganizacja = SUKCES”. Koordynowała także organizacje konferencji Głusi Mają Głos V “Od korzeni do pędów”. Jest fundatorem oraz założycielem Fundacji Instytut Spraw Głuchych. Jej marzeniem jest aby powstał Dom Seniora Głuchego w którym kadra jak i pensjonariusze będą osobami niesłyszącymi i migającymi polskim językiem migowym PJM.

Strona internetowa: www.isg.org.pl/talipska
Adres e-mail: talipska(at)isg.org.pl

Udział w projektach badawczych

  • Kierownik projektu: „Przestrzeganie praw i wolności obywatelskich dorosłych uczniów z ośrodków szkolno wychowawczych dla g/Głuchych i słabosłyszących z uwzględnieniem ich sytuacji językowej” – Grant Fundacji Universitatis Varsoviensis przyznany Małgorzacie Talipskiej.
  • „Language plasticity in PJM signers in the context of IS communication” – Projekt finansowany przez Fundacje na Rzecz Nauki Polskiej – Honorowe Stypendium Naukowe im. Aleksandra von Humboldta przyznane prof. Christianowi Rathmanowi
  • zlecony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej projekt wykonania w postaci interaktywnej wersji multimedialnej adaptacji podręczników szkolnych dla potrzeb uczniów niesłyszących uczęszczających do klas V szkoły podstawowej – umowa nr MEN/2016/DZSE/180.
  • zlecony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej projekt wykonania w postaci interaktywnej wersji multimedialnej adaptacji podręczników szkolnych dla potrzeb uczniów niesłyszących uczęszczających do klas IV szkoły podstawowej i klasy I gimnazjum – umowa nr MEN/2015/DZSE/996.
  • „Wielopoziomowa anotacja lingwistyczna korpusu polskiego języka migowego (PJM)”-projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki;
  • „Ikoniczność w gramatyce i leksyce PJM”- grant finansowany przez Narodowe Centrum Nauki;
  • „Kategoryzacja gramatyczna przez przestrzeń i ruch w Polskim Języku Migowym” – grant Focus przyznany dr. Pawłowi Rutkowskiemu przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej.

Autorskie opracowania, referaty i publikacje

Publikacja: Małgorzata Talipska, Metodologia Badań w badaniach dotyczących g/Głuchych – rozważania w kontekście międzykulturowym i społecznym na wybranych przykładach, w: Głusi Mają Głos, Tom I red. Małgorzata Talipska, Warszawa, w druku;

Publikacja: Małgorzata Talipska, Magda Schromowá, Praca socjalna z osobami głuchymi – zarys sytuacji w Polsce i Republice Czeskiej, w druku;

Publikacja: Paweł Rutkowski, Małgorzata Talipska, Głusi na uczelniach wyższych możliwości dostępu do nauki, w druku;

publikacja: Małgorzata Talipska (2016), Starość Głuchych – zarys problemów społecznych, w: Starość jak ją widzi psychologia, red. Maria Kielar-Turska, Kraków: Wydawnictwo Ignatianum i WAM, s. 605-619.

wystąpienie pt. “Sytuacja społeczno-prawna wychowanków Ośrodków Szkolno-Wychowawczych dla Głuchych” Międzynarodowa Konferencja Naukowa w Koninie., “ PRACA SOCJALNA WYZWANIA I DYLEMATY. UJĘCIE INTERDYSCYPLINARNE III” 12.12.2016.;

wystąpienie pt. “Młodzież g/Głucha idąca ku dorosłości – rozważania socjologiczno-prawne., “ Ogólnopolska Konferencja naukowa z udziałem gości zagranicznych w Warszawie „Głusi Mają Głos V – Od korzeni do pędów” 3-4.09.2016.;

wystąpienie pt. “Rola wczesnej interwencji w rodzinie dziecka g/Głuchego – aspekt socjolingwistyczny., “ Ogólnopolska Konferencja naukowa w Gdańsku „Psychologia w służbie rodziny – Bezpieczeństwo rodziny w zmieniającym się świecie” 24-25.05.2016.;

wystąpienie pt. “ Integracja z perspektywy milczących cudzoziemców – aspekt językowy i kulturowy Głuchych., “ Ogólnopolska Konferencja naukowa w Poznaniu „Pedagog, Nauczyciel, Doradca, Terapeuta w sytuacji zróżnicowania kulturowego” 07.04.2016.;

wystąpienie pt. “ Perspektywa wykorzystania lingwistycznych badań korpusowych polskiego języka migowego w badaniach społęcnzych., “ Ogólnopolska Konferencja naukowa w Poznaniu „JĘZYK W POZNANIU” 08.04.2016.;

wystąpienie pt. “ Wybrane techniki i narzędzia badawcze w badaniach społecznych przeprowadzanych wśród osób głuchych i słabosłyszących – wątpliwości i rekomendacje., “ Ogólnopolska Konferencja naukowa w Lublinie „O tym się nie mówi II – aspekty audiologiczne, techniczne i rehabilitacyjne uszkodzeń słuchu” 04.12.2015.;

wystąpienie pt. “ Problem integracji osób niesłyszących – rozważania na temat aspektu społecznego i etnicznego – komunikat z badań.” Mędzynarodowa Konferencja Naukowa w Koninie., “ PRACA SOCJALNA WYZWANIA I DYLEMATY. UJĘCIE INTERDYSCYPLINARNE II” 17.11.2015.;

wystąpienie pt. “ Perspektywa interkulturowa w badaniach użytkowników polskiego języka migowego” Ogólnopolska Konferencja Naukowa we Wrocławiu., “Nauczanie i uczenie się polskiego języka migowego jako języka obcego” 24.10.2015.;

wystąpienie pt. “Komunikacja pomiędzy g/Głuchym pacjentem, a pracownikiem służby zdrowia” Międzynarodowa Konferencja Naukowa w Krakowie., “Komunikacja i Zdrowie” 6.06.2015.;

wystąpienie pt. „Jaki jest, a jaki powinien być prawdziwy cel edukacji Głuchych?” Ogólnopolska Konferencja Naukowa w Poznaniu., „ – Cel- zapomniany fundament edukacji z cyklu edukacja wczoraj, dziś i jutro”, 21.05.2015.;

wystąpienie pt.” Jak nawiązać i utrzymać kontakt z pacjentkami niepełnosprawnymi słuchowo” Międzynarodowa Konferencja Naukowa w Warszawie., „Zawód położnej a zmiany demograficzne”, 07.05.2015.;

wystąpienie pt. Starość Głuchych – uwagi wstępne”, Konferencja Naukowa w Krakowie., „Starość-jak ją widzi psychologia”, współautor Magda Schromová; 23-24.04.2015.;

wystąpienie pt. „Praca socjalna w aspekcie g/Głuchych  – zarys sytuacji w Polsce i Republice Czeskiej”, Ogólnopolska Konferencja Naukowa w Koninie., „Wyzwania i dylematy pracy socjalnej. Ujęcie interdyscyplinarne”
współautor Magda Schromová; 20.04.2015.;

wystąpienie pt. „Głusi na uczelniach wyższych – możliwości dostępu do nauki”, Konferencja Naukowa w Łodzi., „Edukacja niesłyszących – wczoraj, dziś, jutro. W 100 lecie kształcenia Głuchych w Łodzi
Współautor dr Paweł Rutkowski; 20.03.2015.;

wystąpienieEdukacja Głuchych Ogólnopolska Konferencja Naukowa w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich., współautor dr. Paweł Rutkowski nt..”Kształcenia akademickiego głuchych”; 20.03.2014.;

Publikacja: Paweł Rutkowski, Małgorzata Talipska (2014), Kształcenie akademickie głuchych, w: Edukacja głuchych, red. Mariusz Sak, Warszawa: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, ss. 82-88.

Udział w wybranych konferencjach, warsztatach i szkoleniach.

Warsztaty w Warszawie pt. „Rola korpusów w badaniach nad językami migowymi” – celem była wymiana doświadczeń Polskich i Australijskich w prowadzeniu badań korpusowych, 17-19.06.2013.;

Szkolenie w Łodzi Wczesne zaangażowanie: Głuchy jako wzór –   Celem szkolenia było przygotowanie
do pełnienia roli osoby głuchej, która może być włączona do zespołu wczesnej interwencji jako swoisty wzorzec, który dla rodziców i specjalistów byłby kimś w rodzaju przewodnika po świecie głuchych 9-10.06.2012.;

Konferencja w Warszawie., Formal and Experimental Advances in Sign Language Theory konferencja dotycząca badań nad różnymi językami migowymi w świecie, 1-2.06.2012;                      

Konferencja w Warszawie., Teoria i praktyka przekładu PJM. Tłumacze siłą Głuchych”, 3-4.12.2011.;

Konferencja w Łodzi., Edukacja Niesłyszących”, 15-17.09.2011.;

Konferencja w Warszawie.,Głusi mają głos IIIkonferencja związana z potrzebami środowiska osób Głuchych, 27.28.08.2011.;

Konferencja w Warszawie., Wokół Sułowskiego i Rogowskiego – warszawskie środowisko głuchych
konferencja poświęcona historii Głuchych, 10-11.04.2010.;

Konferencja w Warszawie., ,,Głusi mają głos II konferencja dotycząca środowiska osób Głuchych, 29-30.08.2009.