Statut

Statut Fundacji

Instytut Spraw Głuchych

Preambuła

            W trosce o obecne i przyszłe pokolenia g/Głuchych na każdym etapie życia powołuje się niniejszą fundacje, mającą stać na straży przestrzegania praw g/Głuchych, zapewnienia bytu i wszelkiego wsparcia, rozwoju, innowacji  oraz na rzecz działania w kierunku dostępności g/Głuchych słyszących, a także na rzecz rozwoju badań i wiedzy na temat g/Głuchych, jak i w celu troski o dostęp, tworzenie i propagowanie kultury i sztuki.

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • 1
 1. Fundacja pod nazwą Instytut Spraw Głuchych, zwana dalej Fundacją może używać dla celów współpracy z zagranicą tłumaczenia na inne języki.
 2. Fundacją ustanowiona jest przez Małgorzatę Talipska, zwaną dalej Fundatorem;
 3. Fundacja posiada logo;
 4. Fundacja posiada pieczęć.
 • 2
 1. Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony;
 • 3
 1. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.
 • 4
 1. Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do właściwego rejestru;
 2. Fundacja działa poprzez ustanowione w niniejszym statucie organy.
 • 5
 1. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa;
 2. Terenem Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej;
 3. Dla właściwej realizacji celów Fundacja może prowadzić działalność poza granicami kraju zgodnie z przepisami prawnymi;
 4. Fundacja może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami o tym samym lub podobnym profilu działania, a jeśli to niezbędne także o innym profilu działalności;
 5. Fundacja może być również członkiem związków organizacji, o których mowa w pkt. 4.
 • 6
 1. Fundacja może tworzyć oraz powoływać, placówki badawcze, centra, ośrodki, biura, działy, oddziały terenowe, zakłady, filie, spółdzielnie socjalne, w kraju jak i zagranicą.
 • 7
 1. Fundacja może zatrudniać pracowników i wolontariuszy.
  1. Osoby zasiadające w organach Fundacji mogą pełnić swe funkcje zarobkowo i, lub być zatrudnianymi na inne stanowiska na umowę o prace lub inne umowy w tym cywilno-prawne zgodnie z przepisami prawnymi i zależnie od obowiązków.
  2. Fundacja w ramach swoich struktur, może powoływać departamenty, sekcje i zespoły w których skład wchodzą w szczególności eksperci i specjaliści z wybranych dziedzin.
 • 8
 1. Dla sprawnego działania Fundacji określa się język użytkowy Fundacji:
  1. Językiem użytkowym Fundacji jest polski język migowy (PJM) oraz język polski w piśmie;
  2. W niektórych sprawach dopuszcza się język polski foniczny pod warunkiem obecności tłumacza polskiego języka migowego;
  3. Wszelkie spotkania organów Fundacji powinny byś prowadzone w polskim języku migowym;
  4. Dokumenty, które obiegają Fundacje w miarę możliwości powinny być tłumaczone na PJM.

Organy FUNDACJI

 • 9
 1. Organami Fundacji są:
  1. Kanclerz;
  2. Zarząd Fundacji;
  3. Rada Fundacji.
 • 10

Kanclerz

 1. Funkcję pierwszego Kanclerza obejmuje Fundator;
 2. Kanclerz wykonuje uprawnienia przyznane mu w Statucie;
 3. Funkcja Kanclerza jest sprawowana przez czas nieokreślony do momentu odwołania;
 4. Kanclerza powołuje i odwołuje Fundator, a następnie po jego śmierci, jego spadkobiercy lub określona w testamencie osoba, która dziedziczy prawa do powoływania Kanclerza;
 5. Kanclerzem musi być osoba, która włada swobodnie polskim językiem migowym, oraz jest g/Głucha i posiada ubytek słuchu;
 6. Kanclerz może wchodzić w skład zarządu lub Rady Fundacji;
 7. Kanclerz może powołać swojego pełnomocnika;
 8. Do kompetencji Kanclerza należy:
 • Powoływanie i odwoływanie Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza, Kwestora, innych Członków Zarządu Fundacji;
 • Powoływanie i odwoływanie członków Rady Fundacji;
 • Powoływanie i odwoływanie Przewodniczącego Rady Fundacji, oraz jego zastępcy;
 • Podejmowanie decyzji w sprawie zmian statutu Fundacji;
 • Decydowanie o połączeniu Fundacji z inną fundacją po zasięgnięciu opinii Rady Fundacji.
 • Decydowanie o przystąpieniu Fundacji do zrzeszeń i innych organizacji w celach zgodnych z celami Fundacji.
 • Decydowanie o likwidacji Fundacji po zasięgnięciu opinii Rady Fundacji.
 • Ustalanie kierunkowych wytycznych dla Zarządu co do rozdziału zgromadzonych środków.
 • Zatwierdzanie programów działania Fundacji.
 • Zajmowanie stanowiska w sprawach przedłożonych przez Zarząd i Radę Fundacji oraz z własnej inicjatywy.
 • Zatwierdzanie rocznego preliminarza wydatków.
 • Powoływanie likwidatora Fundacji.
 • Wskazanie celu, na który zostanie przekazany majątek pozostały po likwidacji Fundacji.
 • 
Kanclerz ma prawo zwoływać posiedzenia Zarządu i Rady Fundacji i w nich uczestniczyć z głosem doradczym.
 • Kanclerz może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i, lub prawnym zasłużonym dla Fundacji i, lub celów w jakich została powołana.
 • Kanclerz może powoływać sekcje, departamenty, a także zespoły eksperckie.
 • 11

RADA FUNDACJI

 1. Radę Fundacji powołuje i odwołuje Kanclerz.
  • Rade Fundacji powołuje się na czas nieokreślony;
  • Członkowie Rady Fundacji mogą być powoływani i odwoływani, pojedynczo i, lub rotacyjnie.
 2. Rada Fundacji składa się z minimum trzech osób (członków), w skład Rady Fundacji może zostać powołany Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Fundacji.
 3. Rada Fundacji musi się składać z co najmniej 51 % osób g/Głuchych posiadających ubytek słuchu i władający swobodnie polskim językiem migowym.
 4. Członek Rady Fundacji nie może być:
  • równocześnie członkiem Zarządu Fundacji ani związany z członkiem organu zarządzającego ani pozostają z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
  • Osobą skazaną prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
 5. Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa na skutek śmierci, złożenia pisemnej rezygnacji, skazania na karę pozbawienia praw publicznych lub odwołania przez Kanclerza.
 6. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni
 7. .
 8. Rada Fundacji musi odbyć co najmniej 1 posiedzenie w roku.
  • Posiedzenie może być zwołane przez każdego członka Rady Fundacji oraz Kanclerza;
  • Aby posiedzenie było ważne wymagane jest aby uczestniczyła w nim ponad połowa członków Rady Fundacji;
  • Dopuszcza się aby w wyjątkowych przypadkach posiedzenia Rady Fundacji odbywały się w formie wykorzystującej technologię w szczególności telefoniczną, wideo, informatyczną oraz drogą mailową czy za pomocą czatu;
  • Do podjęcia uchwał wymagana jest zwykła większość 51% obecnego składu Rady;
  • O każdym przewidywanym posiedzeniu Rady Fundacji musi zostać powiadomiony Kanclerz ze stosownym wyprzedzeniem.
 9. Do kompetencji Rady Fundacji należy:
  • Zatwierdzanie rocznych sprawozdań́ finansowych i udzielanie absolutorium Zarządowi;
  • Nadzór nad realizacją głównych kierunków działania Fundacji;
  • Przeprowadzanie przez członków Rady Fundacji inspekcji gospodarki Fundacji, kontroli ksiąg, badania słuszności i celowości poczynionych wydatków.
  • Podejmowanie uchwał wnioskujących do Kanclerza o połączenie lub likwidacji Fundacji;
  • 12

Zarząd Fundacji

 1. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Zarząd Fundacji składa się z 1 do 5 członków. Członków Zarządu powołuje na czas nieokreślony i odwołuje Kanclerz poprzez pisemną nominacje.
 3. Zarząd Fundacji musi się składać z co najmniej 51 % osób g/Głuchych posiadających ubytek słuchu i władający swobodnie polskim językiem migowym.
 4. Kanclerz powołuje Prezesa Zarządu Fundacji i pozostałych członków Zarządu wyznaczając im funkcje. Kanclerz może wchodzić w skład Zarządu.
 5. Kanclerzowi przysługuje prawo odwołania Zarządu lub każdego z jego członków w każdym czasie.
 6. Członkostwo w Zarządzie wygasa także wskutek śmierci albo zatwierdzonej przez Kanclerza rezygnacji złożonej w formie pisemnej na ręce Kanclerza lub odwołania przez Kanclerza.
 7. członkowie organu zarządzającego nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;”
 8. Zarząd:
 9. Opracowuje roczne i wieloletnie plany działania Fundacji.
 10. Sporządza sprawozdania z działalności Fundacji.
 11. Sprawuje zarząd majątkiem Fundacji.
 12. Przyjmuje subwencje, spadki, darowizny oraz zapisy.
 13. Kieruje bieżącą działalnością̨ Fundacji i odpowiada za realizację jej celów statutowych.
 14. Występuje z wnioskiem do Kanclerza w sprawie zmian w statucie, połączenia lub likwidacji Fundacji.
 15. Ustala liczbę pracowników oraz wolontariuszy.
 16. Opracowuje roczne preliminarze wydatków Fundacji.
 17. Odpowiada za realizację celów statutowych Fundacji
 18. Odpowiada za wyniki działalności finansowej.
 19. Prowadzi kronikę̨ Fundacji.
 20. Odpowiada za komunikacje społeczną
 21. Nadaje tytuł Sponsora i, lub patronat Fundacji.
 • 13
 1. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością̨ głosów, przy czym do ważności uchwał wymagana jest w obecność co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa.
 2. W przypadku równej liczby głosów podczas podejmowania uchwał przez Zarząd Fundacji decydujący głos posiada Prezes.
 • 14
 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na sześć miesięcy. Z posiedzeń Zarządu można sporzać protokoły, które podpisują̨ przewodniczący posiedzenia oraz protokolant.
 2. Posiedzenie może zostać zwołane przez każdego członka zarządu oraz Kanclerza.
 3. Na posiedzeniach Zarządu Fundacji mogą̨ być obecni członkowie Rady Fundacji oraz Kanclerz.
 4. O każdym posiedzeniu zarządu informuje się Kanclerza ze stosownym wyprzedzeniem.
 • 15
 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji mogą̨ być składane przez dwóch członków Zarządu Fundacji łącznie. Oświadczenia woli Fundacji dotyczące stanowisk lub wniosków nie będące umowami pociągającymi zobowiązania finansowe mogą być składane przez jednego Członka Zarządu Fundacji.

ROZDZIAŁ II

CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

 • 16

Fundacja może działać między innymi we wszystkich sferach zadań pożytku publicznego o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

W szczególności celem Fundacji jest:

 1. Inicjonowanie, wspieranie i wdrażanie nowatorskich rozwiązań realizowanych na rzecz g/Głuchych, polskiego języka migowego;
 2. Prowadzenie badań naukowych w szczególności nad szeroko rozumianą Głuchotą, kulturą Głuchych i polskim językiem migowym, oraz Deaf Studies. Gromadzenie informacji w tym także publikacji. Działalność na rzecz nauki i oświaty i edukacji oraz kultury fizycznej czy sportu
 3. Wsparcie w rozwoju oraz aktywizacja zawodowa, społeczna, edukacyjna, naukowa w szczególności osób G/głuchych;
 4. Organizowanie pomocy psychologicznej, pedagogicznej, prawnej, tłumaczeniowej, socjalnej, bytowej, rehabilitacyjnej , z zakresu doradztwa zawodowego oraz innych dla G/głuchych i ich rodzin, oraz osób styczność z nimi mających, także potencjalnie;
 5. Wspieranie w uzyskaniu niezależności przez G/głuchych;
 6. Promocja wiedzy o kulturze Głuchych i polskim języku migowym;
 7. Pomoc w zdobywaniu wiedzy i poszerzaniu zainteresowań;
 8. Ułatwienie G/głuchym  kontaktów z instytucjami i organizacjami, także międzynarodowymi, oraz działania z zakresu dostępności;
 9. Opieka, aktywizacja i działania na rzecz rodziny, seniorów, dzieci, młodzieży, oraz dorosłych, w tym wypoczynku;
 10. Popularyzacja i działania na rzecz kultury i sztuki;
 11. Działalność opiekuńczo-lecznicza;
 12. Rehabilitacja;
 13. Rozwój demokracji i praw obywatelskich, oraz społeczeństwa obywatelskiego;
 14. Ochrona praw g/Głuchych;
 15. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych a także wykluczonych społecznie;
 16. Działalność na rzecz wyrównywania szans oraz mniejszości, także narodowych;
 17. Działanie na rzecz integracji europejskiej i światowej oraz rozwijania kontaktów i współpracy miedzy osobami g/Głuchymi a także słyszącymi;
 18. Działania na rzecz tłumaczy i asystentów oraz specjalistów.
 19. Działania na rzecz kultury fizycznej i turystyki
 20. Działania na rzecz organizacji pozarządowych;
 21. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 22. działalności wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 • 17

Fundacja realizuje swoje cele w ramach odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego  m.in. poprzez:

 1. Inicjonowanie, prowadzenie i realizacje badań;
 2. Współprace z innymi organizacjami, osobami, ośrodkami naukowymi, rządem, samorządem i innymi podmiotami;
 3. Organizacje kursów, szkoleń, nauki, oraz nauki na poziomie, zawodowym, policealnym i wyższym;
 4. Sporządzanie publikacji i podręczników;
 5. Organizacje i realizacje usług związanych z tłumaczeniem, oraz tworzeniem dzieł autorskich;
 6. Wyrażanie opinii w sprawach publicznych oraz czynne uczestnictwo w życiu publicznym i kulturalnym;
 7. Organizowanie wyjazdów integracyjnych w celach poznawczych i rekreacyjnych;
 8. Poradnictwo i doradztwo;
 9. Organizacje kursów, warsztatów, lektoratów polskiego języka migowego, języka polskiego, i innych;
 10. Organizacje różnych imprez, konferencji, festiwali, akcji, warsztatów, seminariów, wystaw i pikników także o charakterze środowiskowym, naukowym, sportowym lub kulturalnym;
 11. Organizacja praktyk, wolontariatu i staży zawodowych, stanowisk pracy, programów, portali internetowych, projektów oraz różnych akcji przyczyniających się do rozwoju społecznego i zawodowego g/Głuchych, osób z ich otoczenia, tłumaczy, asystentów oraz innych specjalistów, członków rodzin, osób z nimi styczność mających;
 12. Aktywizację społeczną i zawodową G/głuchych;
 13. Działalność opiekuńczo leczniczą;
 14. Działalność rehabilitacyjną;
 15. Gromadzenie i upowszechnianie wiedzy;
 16. Działalność artystyczną,
 17. Prowadzenie klubu seniora, oraz prowadzenie domu opieki nad starszymi G/głuchymi;
 18. Przyznawanie stypendiów, grantów i organizację konkursów;
 19. Współpracę i wymianę międzynarodową;
 20. Organizację akcji charytatywnych mających na celu zdobywanie funduszy na realizacje celów statutowych;
 21. Organizowanie przestrzeni aktywności g/Głuchych
 22. Działalność statutowa będzie finansowana przez Fundacje.

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I FUNDUSZE

 • 18
 1. Fundacja odpowiada za swe zobowiązania całym swym majątkiem.
 2. Działalność Fundacji finansowana jest z:
  • funduszu założycielskiego;
  • ze zbiórek publicznych, loterii fantowych;
  • dotacji, grantów, dofinansowań;
  • darowizn, zapisów i spadków;
  • 1 % (1,5%) po uzyskaniu statusu organizacji pożytku publicznego;
  • dochodów z aktywów, nieruchomości i praw majątkowych Fundacji;
  • odsetek i depozytów bankowych;
  • dochodów z udziałów w zyskach spółek prawa handlowego, w których udziały (akcje) zostały objęte przez Fundację;
 3. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane w kasie lub na koncie Fundacji.
 4. Zabrania się
 5. a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 6. b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 7. c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
 8. d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.