Statut

Statut Fundacji

Instytut Spraw Głuchych

 

Preambuła

W trosce o obecne i przyszłe pokolenia g/Głuchych powołuje się niniejszą fundacje, mającą stać na straży przestrzegania praw g/Głuchych, zapewnienia bytu i wszelkiego wsparcia, rozwoju innowacji, oraz na rzecz działania w kierunku dostępności g/Głuchych
i słyszących, a także na rzecz rozwoju badań i wiedzy na temat g/Głuchych, jak i w celu troski o dostęp, tworzenie i propagowanie kultury i sztuki.

 

Rozdział I

Postanowienia Ogólne

 • 1
 1. Fundacja pod nazwą Instytut Spraw Głuchych, zwana dalej Fundacją może używać dla celów współpracy z zagranicą tłumaczenia na inne języki.
 2. Fundacją ustanowiona jest przez Małgorzatę Talipska, zwaną dalej Fundatorem;
 3. Fundacja posiada logo;
 4. Fundacja posiada pieczęć.
 • 2
 1. Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony;
 2. Fundacja może prowadzić odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego działalność statutową zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 • 3
 1. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.
 • 4
 1. Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do właściwego rejestru;
 2. Fundacja działa poprzez ustanowione w niniejszym statucie organy.
 • 5
 1. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa;
 2. Terenem Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej;
 3. Dla właściwej realizacji celów Fundacja może prowadzić działalność poza granicami kraju zgodnie z przepisami prawnymi;
 4. Fundacja może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami o tym samym lub podobnym profilu działania, a jeśli to niezbędne także o innym profilu działalności;
 5. Fundacja może być również członkiem związków organizacji, o których mowa w pkt. 4.
 • 6
 1. Fundacja może tworzyć oraz powoływać, placówki badawcze, centra, ośrodki, biura, działy, oddziały terenowe, zakłady, filie, spółdzielnie socjalne, w kraju jak i zagranicą.
 • 7
 1. Fundacja może zatrudniać pracowników i wolontariuszy.
  1. Osoby zasiadające w organach Fundacji mogą pełnić swe funkcje zarobkowo i, lub być zatrudnianymi na inne stanowiska na umowę o prace lub inne umowy w tym cywilno-prawne zgodnie z przepisami prawnymi i zależnie od obowiązków.
  2. Fundacja w ramach swoich struktur, może powoływać departamenty, sekcje i zespoły w których skład wchodzą w szczególności eksperci i specjaliści z wybranych dziedzin.
 • 8
 1. Dla sprawnego działania Fundacji określa się język użytkowy Fundacji:
  1. Językiem użytkowym Fundacji jest polski język migowy (PJM) oraz język polski w piśmie;
  2. W niektórych sprawach dopuszcza się język polski foniczny pod warunkiem obecności tłumacza polskiego języka migowego;
  3. Wszelkie spotkania organów Fundacji powinny byś prowadzone w polskim języku migowym;
  4. Dokumenty, które obiegają Fundacje w miarę możliwości powinny być tłumaczone na PJM.

Organy FUNDACJI

 • 9
 1. Organami Fundacji są:
  1. Kanclerz;
  2. Zarząd Fundacji;
  3. Rada Fundacji.
 • 10

Kanclerz

 1. Funkcję pierwszego Kanclerza obejmuje Fundator;
 2. Kanclerz wykonuje uprawnienia przyznane mu w Statucie;
 3. Funkcja Kanclerza jest sprawowana przez czas nieokreślony do momentu odwołania;
 4. Kanclerza powołuje i odwołuje Fundator, a następnie po jego śmierci, jego spadkobiercy lub określona w testamencie osoba, która dziedziczy prawa do powoływania Kanclerza;
 5. Kanclerzem musi być osoba, która włada swobodnie polskim językiem migowym, oraz jest g/Głucha i posiada ubytek słuchu;
 6. Kanclerz może wchodzi
 7. w skład zarządu oraz Rady Fundacji;
 8. Kanclerz może powołać swojego pełnomocnika;
 9. Do kompetencji Kanclerza należy:
 • Powoływanie i odwoływanie Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza, Kwestora, innych Członków Zarządu Fundacji;
 • Powoływanie i odwoływanie członków Rady Fundacji;
 • Powoływanie i odwoływanie Przewodniczącego Rady Fundacji, oraz jego zastępcy;
 • Podejmowanie decyzji w sprawie zmian statutu Fundacji;
 • Decydowanie o połączeniu Fundacji z inną fundacją po zasięgnięciu opinii Rady Fundacji.
 • Decydowanie o przystąpieniu Fundacji do zrzeszeń i innych organizacji w celach zgodnych z celami Fundacji.
 • Decydowanie o likwidacji Fundacji po zasięgnięciu opinii Rady Fundacji.
 • Ustalanie kierunkowych wytycznych dla Zarządu co do rozdziału zgromadzonych środków.
 • Zatwierdzanie programów działania Fundacji.
 • Zajmowanie stanowiska w sprawach przedłożonych przez Zarząd i Radę Fundacji oraz z własnej inicjatywy.
 • Zatwierdzanie rocznego preliminarza wydatków.
 • Powoływanie likwidatora Fundacji.
 • Wskazanie celu, na który zostanie przekazany majątek pozostały po likwidacji Fundacji.
 • 
Kanclerz ma prawo zwoływać posiedzenia Zarządu i Rady Fundacji i w nich uczestniczyć z głosem doradczym.
 • Kanclerz może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i, lub prawnym zasłużonym dla Fundacji i, lub celów w jakich została powołana.
 • Kanclerz może powoływać sekcje, departamenty, a także zespoły eksperckie.
 • 11

RADA FUNDACJI

 1. Radę Fundacji powołuje i odwołuje Kanclerz.
  • Rade Fundacji powołuje się na czas nieokreślony;
  • Członkowie Rady Fundacji mogą być powoływani i odwoływani, pojedynczo i, lub rotacyjnie.
 2. Rada Fundacji składa się z minimum trzech osób (członków), w skład Rady Fundacji może zostać powołany Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Fundacji.
 3. Rada Fundacji musi się składać z co najmniej 51 % osób g/Głuchych posiadających ubytek słuchu i władający swobodnie polskim językiem migowym.
 4. Członek Rady Fundacji nie może być równocześnie członkiem Zarządu Fundacji. Zapis ten nie dotyczy Kanclerza.
 5. Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa na skutek śmierci, złożenia pisemnej rezygnacji, skazania na karę pozbawienia praw publicznych lub odwołania przez Kanclerza.
 6. Członkowie Rady Fundacji mogą̨ otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Fundacji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie.
 7. Rada Fundacji musi odbyć co najmniej 1 posiedzenie w roku.
  • Posiedzenie może być zwołane przez każdego członka Rady Fundacji oraz Kanclerza;
  • Aby posiedzenie było ważne wymagane jest aby uczestniczyła w nim ponad połowa członków Rady Fundacji;
  • Dopuszcza się aby w wyjątkowych przypadkach posiedzenia Rady Fundacji odbywały się w formie wykorzystującej technologię w szczególności telefoniczną, wideo, informatyczną oraz drogą mailową czy za pomocą czatu;
  • Do podjęcia uchwał wymagana jest zwykła większość 51% obecnego składu Rady;
  • O każdym przewidywanym posiedzeniu Rady Fundacji musi zostać powiadomiony Kanclerz ze stosownym wyprzedzeniem.
 8. Do kompetencji Rady Fundacji należy:
  • Zatwierdzanie rocznych sprawozdań́ finansowych i udzielanie absolutorium Zarządowi;
  • Nadzór nad realizacją głównych kierunków działania Fundacji;
  • Przeprowadzanie przez członków Rady Fundacji inspekcji gospodarki Fundacji, kontroli ksiąg, badania słuszności i celowości poczynionych wydatków.
  • Podejmowanie uchwał wnioskujących do Kanclerza o połączenie lub likwidacji Fundacji;
  • 12

Zarząd Fundacji

 1. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Zarząd Fundacji składa się z 1 do 5 członków. Członków Zarządu powołuje na czas nieokreślony i odwołuje Kanclerz poprzez pisemną nominacje.
 3. Zarząd Fundacji musi się składać z co najmniej 51 % osób g/Głuchych posiadających ubytek słuchu i władający swobodnie polskim językiem migowym.
 4. Kanclerz powołuje Prezesa Zarządu Fundacji i pozostałych członków Zarządu wyznaczając im funkcje. Kanclerz może wchodzić w skład Zarządu.
 5. Kanclerzowi przysługuje prawo odwołania Zarządu lub każdego z jego członków w każdym czasie.
 6. Członkostwo w Zarządzie wygasa także wskutek śmierci albo zatwierdzonej przez Kanclerza rezygnacji złożonej w formie pisemnej na ręce Kanclerza lub odwołania przez Kanclerza.
 7. Zarząd:
 8. Opracowuje roczne i wieloletnie plany działania Fundacji.
 9. Sporządza sprawozdania z działalności Fundacji.
 10. Sprawuje zarząd majątkiem Fundacji.
 11. Przyjmuje subwencje, spadki, darowizny oraz zapisy.
 12. Kieruje bieżącą działalnością̨ Fundacji i odpowiada za realizację jej celów statutowych.
 13. Występuje z wnioskiem do Kanclerza w sprawie zmian w statucie, połączenia lub likwidacji Fundacji.
 14. Ustala liczbę pracowników oraz wolontariuszy.
 15. Opracowuje roczne preliminarze wydatków Fundacji.
 16. Odpowiada za realizację celów statutowych Fundacji
 17. Odpowiada za wyniki działalności finansowej.
 18. Prowadzi kronikę̨ Fundacji.
 19. Odpowiada za komunikacje społeczną
 20. Nadaje tytuł Sponsora i, lub patronat Fundacji.
 • 13
 1. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością̨ głosów, przy czym do ważności uchwał wymagana jest w obecność co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa.
 2. W przypadku równej liczby głosów podczas podejmowania uchwał przez Zarząd Fundacji decydujący głos posiada Prezes.
 • 14
 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na sześć miesięcy. Z posiedzeń Zarządu sporządza się̨ protokoły, które podpisują̨ przewodniczący posiedzenia oraz protokolant.
 2. Posiedzenie może zostać zwołane przez każdego członka zarządu oraz Kanclerza.
 3. Na posiedzeniach Zarządu Fundacji mogą̨ być obecni członkowie Rady Fundacji oraz Kanclerz.
 4. O każdym posiedzeniu zarządu informuje się Kanclerza ze stosownym wyprzedzeniem.
 • 15
 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji mogą̨ być składane przez dwóch członków Zarządu Fundacji łącznie,

 

Rozdział II

Cele i zasady działania Fundacji

ROZDZIAŁ II

CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

 • 16

Celem Fundacji jest:

 1. Inicjonowanie, wspieranie i wdrażanie nowatorskich rozwiązań realizowanych na rzecz g/Głuchych, polskiego języka migowego;
 2. Prowadzenie badań naukowych w szczególności nad szeroko rozumianą Głuchotą, kulturą Głuchych i polskim językiem migowym, oraz Deaf Studies. Gromadzenie informacji w tym także publikacji. Działalność na rzecz nauki i oświaty i edukacji;
 3. Wsparcie w rozwoju oraz aktywizacja zawodowa, społeczna, edukacyjna, naukowa w szczególności osób G/głuchych;
 4. Organizowanie pomocy psychologicznej, pedagogicznej, prawnej, tłumaczeniowej, socjalnej, bytowej, logopedycznej, z zakresu doradztwa zawodowego oraz innych dla G/głuchych i ich rodzin, oraz osób styczność z nimi mających, także potencjalnie;
 5. Wspieranie w uzyskaniu niezależności przez G/głuchych;
 6. Promocja wiedzy o kulturze Głuchych i polskim języku migowym;
 7. Pomoc w zdobywaniu wiedzy i poszerzaniu zainteresowań;
 8. Ułatwienie G/głuchym  kontaktów z instytucjami i organizacjami, także międzynarodowymi, oraz działania z zakresu dostępności;
 9. Opieka, aktywizacja i działania na rzecz rodziny, seniorów, dzieci, młodzieży, oraz dorosłych;
 10. Popularyzacja i działania na rzecz kultury i sztuki;
 11. Działalność opiekuńczo-lecznicza;
 12. Rehabilitacja;
 13. Rozwój demokracji i praw obywatelskich, oraz społeczeństwa obywatelskiego;
 14. Ochrona praw g/Głuchych;
 15. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych a także wykluczonych społecznie;
 16. Działalność na rzecz wyrównywania szans;
 17. Działanie na rzecz integracji europejskiej i światowej oraz rozwijania kontaktów i współpracy miedzy osobami g/Głuchymi a także słyszącymi;
 18. Działania na rzecz tłumaczy i asystentów oraz specjalistów.
 • 17

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Inicjonowanie, prowadzenie i realizacje badań;
 2. Współprace z innymi organizacjami, osobami, ośrodkami naukowymi, rządem, samorządem i innymi podmiotami;
 3. Organizacje kursów, szkoleń, nauki, oraz nauki na poziomie, zawodowym, policealnym i wyższym;
 4. Sporządzanie publikacji i podręczników;
 5. Organizacje i realizacje usług związanych z tłumaczeniem, oraz tworzeniem dzieł autorskich;
 6. Wyrażanie opinii w sprawach publicznych oraz czynne uczestnictwo w życiu publicznym i kulturalnym;
 7. Organizowanie wyjazdów integracyjnych w celach poznawczych i rekreacyjnych;
 8. Poradnictwo i doradztwo;
 9. Organizacje kursów, lektoratów polskiego języka migowego, języka polskiego, innych;
 10. Organizacje konferencji, festiwali, akcji, warsztatów, seminariów, wystaw i pikników;
 11. Organizacja praktyk, wolontariatu i staży zawodowych, stanowisk pracy, programów, portali internetowych, projektów oraz różnych akcji przyczyniających się do rozwoju społecznego i zawodowego g/Głuchych, osób z ich otoczenia, tłumaczy, asystentów oraz innych specjalistów, członków rodzin, osób z nimi styczność mających;
 12. Aktywizację społeczną i zawodową G/głuchych;
 13. Działalność opiekuńczo leczniczą;
 14. Działalność rehabilitacyjną;
 15. Gromadzenie i upowszechnianie wiedzy;
 16. Działalność artystyczną,
 17. Prowadzenie klubu seniora, oraz prowadzenie domu opieki nad starszymi G/głuchymi;
 18. Przyznawanie stypendiów, grantów i organizację konkursów;
 19. Współpracę i wymianę międzynarodową;
 20. Organizację akcji charytatywnych mających na celu zdobywanie funduszy na realizacje celów statutowych;
 21. Działalność statutowa będzie finansowana przez Fundacje.

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I FUNDUSZE

 • 18
 1. Fundacja odpowiada za swe zobowiązania całym swym majątkiem.
 2. Działalność Fundacji finansowana jest z:
  • funduszu założycielskiego;
  • wpływów z ofiarności publicznej;
  • dotacji, grantów, dofinansowań, udziału w konkursach;
  • darowizn, zapisów i spadków;
  • 1 % po uzyskaniu statusu organizacji pożytku publicznego;
  • dochodów z aktywów, nieruchomości i praw majątkowych Fundacji;
  • odsetek i depozytów bankowych;
  • dochodów z udziałów w zyskach spółek prawa handlowego, w których udziały (akcje) zostały objęte przez Fundację;
 3. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane w kasie lub na koncie Fundacji.

 

Comments are closed.