Site icon Instytut Spraw Głuchych

O nas

O nas – Instytut Spraw Głuchych

 

Powołana w 2015 roku Fundacja Instytut Spraw Głuchych zajmuje się szeroko pojętą pomocą i opieką dla osób niesłyszących. Założony przez Małgorzatę Talipską Instytut ma za zadanie wspierać Głuchych zarówno na polu związanym z edukacją, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym, jak i rozwiązywać kwestie nierówności społecznej. Fundacja zajmuje się również promocją wiedzy o kulturze Głuchych i polskim języku migowym oraz popularyzacją sztuki Głuchych. Zadania Instytutu Spraw Głuchych służą przede wszystkim rozwojowi demokracji i społeczeństwa obywatelskiego, co owocuje wyrównywaniem szans Głuchych w Polsce.

Pomoc Głuchym

Pomoc ta ma objawiać się poprzez stanie na straży przestrzegania praw g/Głuchych, zapewnienie wsparcia Głuchym w formie aktywizacji zawodowej, organizacji szkoleń oraz wspieranie ich w uzyskaniu niezależności. Fundacja ma na celu organizację pomocy psychologicznej, pedagogicznej, prawnej, tłumaczeniowej, socjalnej i logopedycznej. Do jej zadań należy także doradztwo zawodowe oraz opiekę i działania na rzecz seniorów, młodzieży oraz dorosłych. Fundacja ma również ułatwiać zdobywania wiedzy Głuchym i poszerzanie ich zainteresowań, co w przyszłości zaowocuje większymi możliwościami na rynku pracy. Również działalność opiekuńczo-lecznicza należy do celów Instytutu, w tym także rehabilitacja.

Badania naukowe

Fundacja zajmuje się również badaniami naukowymi dotyczącymi głuchoty, kultury Głuchych, polskiego języka migowego i Deaf Studies. Badania te mają na celu lepsze zrozumienie środowiska Głuchych oraz języka jakim się posługują, a także pokazanie słyszącym, że społeczność Głuchych jest dużo bardziej skomplikowana niż początkowo mogłoby się wydawać.

Badania te mają także za zadanie inicjować, wspomagać oraz wdrażać rozwój innowacji i nowatorskich rozwiązań na rzecz Głuchych i polskiego języka migowego. Są one związane między innymi z ułatwianiem dostępu Głuchym do różnego rodzaju mediów. Umożliwia to przełamywanie barier i lepszą dostępność w kontakcie ze słyszącymi. Instytut Spraw Głuchych nie tylko prowadzi takie badania, ale również wspiera w tym inne podmioty oraz gromadzi informacje o pracach badawczych dotyczących Głuchych, jak również publikacje naukowe.

Zapraszamy wszystkich Głuchych do współpracy z Fundacją, zaś osoby chcące wspomóc Instytut prosimy o kontakt.


STATUT

 

Exit mobile version